Ładowanie strony...

Wiadomości dla:

eksperyment pedagogiczny

Wybory rozszerzeń oraz zasady zakwalifikowania się na rozszerzenie

W klasie pierwszej proponujemy naukę wszystkich przedmiotów na poziomie podstawowym. Godziny, które według wskazań MEiN przeznaczone są w klasie pierwszej na naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym przesuwamy do klasy czwartej. Przez rok przygotowujemy uczniów do wyboru rozszerzeń pokazując poziom trudności poszczególnych przedmiotów. Zapoznajemy uczniów z listą możliwych wyborów rozszerzeń i kryteriami zakwalifikowania na nie, pomagając w wyborze.

Sprawdziany semestralne

Sprawdziany semestralne są formą solidnej informacji o stanie wiedzy ucznia na przedmiotach kończących się dla niego egzaminem maturalnym. Formuła sprawdzianu z większej części materiału przygotowuje do zdawania egzaminów oraz motywuje do systematycznej nauki.

Wsparcie i ukierunkowanie uczniów

Planując swoją przyszłość oraz przygotowując się do trudnego wyboru kierunku studiów uczeń potrzebuje informacji. Są to informacje o sobie samym, swoich zainteresowaniach, predyspozycjach, umiejętnościach i potrzebach, i te informacje uczeń zyskuje współpracując z tutorem. Uczeń potrzebuje również wiedzy o kierunkach studiów, warunkach przyjęcia na poszczególne uczelnie, o zmieniającym się rynku pracy i te informacje zyskuje współpracując z doradcą zawodowym.

Zmiana rozszerzeń

U nas nie trzeba przez cztery lata zmagać się z przedmiotami, które się wybrało w klasie ósmej. Jeśli uczeń zmieni swoje plany co do kierunku studiów, jeśli stwierdzi, że wybrany przedmiot lub przedmioty go nie interesują, to może dokonać zmiany przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym. Może to zrobić nawet w klasie czwartej. Może również zrezygnować bez konsekwencji z rozszerzeń pod warunkiem, że będzie realizował minimalnie dwa przedmioty rozszerzone.

Założenia eksperymentu

W Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym nie tworzymy klas profilowanych, lecz każdy uczeń indywidualnie wybiera zestaw przedmiotów na poziome rozszerzonym, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz planami związanymi z kierunkiem studiów. Dla przedmiotów na poziomie rozszerzonym tworzymy grupy mniejsze od grupy klasowej, żeby zwiększyć komfort uczenia się. Decyzję o wyborze rozszerzeń przesuwamy na koniec klasy pierwszej, a w podjęciu tej trudnej decyzji pomagamy poprzez współpracę z tutorem oraz doradcą zawodowym. W trakcie nauki szkolnej ułatwiamy zmianę przedmiotu rozszerzanego na inny, jeśli taką decyzję podjął uczeń. Umożliwiamy również rezygnację z rozszerzenia, jeśli uczeń zdecydował, że nie będzie mu ten przedmiot potrzebny. Przygotowujemy do formuły egzaminów maturalnych poprzez cykl sprawdzianów semestralnych.