Ładowanie strony...
1 grudnia 2021

Wybory rozszerzeń oraz zasady zakwalifikowania się na rozszerzenie

Maciej Drewniak

W klasie pierwszej proponujemy naukę wszystkich przedmiotów na poziomie podstawowym. Godziny, które według wskazań MEiN przeznaczone są w klasie pierwszej na naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym przesuwamy do klasy czwartej. Przez rok przygotowujemy uczniów do wyboru rozszerzeń pokazując poziom trudności poszczególnych przedmiotów. Zapoznajemy uczniów z listą możliwych wyborów rozszerzeń i kryteriami zakwalifikowania na nie, pomagając w wyborze.

 1. Szkoła proponuje wybór zestawu przedmiotów do realizowania na poziomie rozszerzonym z następujących propozycji (z każdej propozycji można również wybrać dwa przedmioty):
  • Język polski, geografia, język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański)
  • Język polski, historia, język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański)
  • Język polski, biologia, język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański)
  • Matematyka, geografia, język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański)
  • Matematyka, fizyka, język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański)
  • Matematyka, biologia, język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański)
  • Matematyka, chemia, język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański)
  • Chemia, biologia, język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański)
  • Geografia, historia, język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański)
  • WOS, historia, język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański)
  • Matematyka, informatyka, język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański)
  • Język polski, historia, geografia
  • Matematyka, fizyka, chemia
  • Matematyka, chemia, biologia
  • Matematyka, geografia, historia
 2. W klasie pierwszej w czerwcu uczniowie dokonają wyboru dwóch lub trzech przedmiotów, które będą mogli rozszerzać, jeśli spełnią poniższe kryteria:
  1. z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia uzyskają roczną ocenę klasyfikacyjną nie niższą niż dobra
  2. uzyskają co najmniej 70% z każdego sprawdzianu semestralnego z przedmiotów wymienionych w punkcie a) przeprowadzonych w grudniu i w maju (dokładne daty zostaną ogłoszone na początku roku szkolnego)
   Załącznik nr 5. Regulamin sprawdzianów semestralnych przeprowadzanych w klasach pierwszych SLO w roku szkolnym 2021/2022 (do pobrania poniżej)
  3. dla przedmiotów: język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka szkoła nie stawia kryteriów przyjęcia na poziom rozszerzony.
 3. Uczeń, który nie spełnił kryteriów wymienionych w punkcie 2. może złożyć pisemną prośbę do dyrektora szkoły o wyznaczenie dodatkowego terminu sprawdzianu kwalifikującego na poziom rozszerzony z danego przedmiotu.
  Załącznik nr 2. Regulamin sprawdzianu kwalifikującego do nauczania przedmiotu na poziomie rozszerzonym (do pobrania poniżej)
 4. Dyrektor wyznaczy dodatkowy termin sprawdzianu. Uzyskanie co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania kwalifikuje do rozpoczęcia nauki danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym w klasie drugiej.

Załącznik nr 5. Regulamin sprawdzianów semestralnych przeprowadzanych w klasach pierwszych SLO w roku szkolnym 2021/2022

Załącznik nr 2. Regulamin sprawdzianu kwalifikującego do nauczania przedmiotu na poziomie rozszerzonym