Ładowanie strony...
1 grudnia 2021

Sprawdziany semestralne

Maciej Drewniak

Sprawdziany semestralne są formą solidnej informacji o stanie wiedzy ucznia na przedmiotach kończących się dla niego egzaminem maturalnym. Formuła sprawdzianu z większej części materiału przygotowuje do zdawania egzaminów oraz motywuje do systematycznej nauki.

  1. Od klasy drugiej dwa razy w roku (w grudniu i w maju, a w klasie czwartej w grudniu i w marcu) uczeń będzie pisał sprawdzian semestralny z przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym, które wybrał oraz z przedmiotów na poziomie podstawowym, które kończą się dla niego maturą. Wyniki tych sprawdzianów będą dla szkoły wskazówką jak zorganizować pomoc dla uczniów.
    Załącznik nr 3. Regulamin sprawdzianów semestralnych w SLO w klasach drugiej, trzeciej i czwartej (do pobrania poniżej)
  2. Sprawdziany semestralne zostaną przeprowadzone w ciągu dwóch tygodni. Każdy sprawdzian będzie trwał nie dłużej niż dwie godziny lekcyjne. W tym czasie uczniowie będą mieli obowiązek uczestniczyć w pozostałych lekcjach, ale nie będą na nich oceniani.
  3. Z każdego sprawdzianu semestralnego będzie wystawiona ocena cząstkowa z wagą równą wadze sprawdzianu.
  4. Uczniowi, który nie stawi się w wyznaczonym terminie na sprawdzian semestralny, będzie wyznaczony drugi termin.

Załącznik nr 3. Regulamin sprawdzianów semestralnych w SLO w klasach drugiej, trzeciej i czwartej