Ładowanie strony...
21 maja 2024

Deklaracja dostępności ZSS

Sekretariat szkoły

Deklaracja dostępności
Zespół Szkół Salezjańskich im. ks. Bosko
w Łodzi

Zespół Szkół Salezjańskich im. ks. Bosko w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej:

https://wodna.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej: listopad 2019 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: lipiec 2023 r.  

Zespół Szkół Salezjańskich im. ks. Bosko w Łodzi
Telefon: 42 671 85 00 
E-mail: [email protected] 
Adres korespondencyjny: ul. Wodna 34, 90-046 Łódź          

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona główna serwisu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Wygląd strony:

 • WCAG 2.0 
 • HTML 5 
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec 
 • nagłówki zostały prawidłowo wdrożone 
 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone 
 • nawigacja za pomocą klawisza Tab  
 • pułapki klawiaturowe wykluczone. 

Na stronie występują poniższe niezgodności: 

 • zamieszczone na stronie niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego; 
 • nie posiada podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte i zielone litery); 
 • nie ma możliwość powiększenia wielkości liter na stronie; 
 • strona nie posiada wyszukiwarki oraz mapy serwisu; 
 • brak mechanizmu umożliwiającego pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych. brak jest zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik; 
 • teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną; 
 • brak zastosowanego usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony; 
 • wybrane skrypty i aplety mogą być niedostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury; 
 • nie posiadamy zaimplementowanego mechanizmu czytania tekstu ze strony, oraz podstron.
Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Aplikacje mobilne 

Instytucja nie posiada aplikacji mobilnej. 

Deklarację sporządzono na podstawie audytu dostępności cyfrowej  

Oświadczenie sporządzono dnia: 21.05.2024 r. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W Zespole Szkół Salezjańskich im. ks. Bosko w Łodzi do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został ks. Robert Bednarski SDB, e-mai: [email protected], telefon: 426718500 (dotyczy wyłącznie powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej). Do końca 2024 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. 

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących 

Do końca roku 2024 r. zostanie zapewniona możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego.

Tą samą drogą będzie można składać wnioski o udostępnienie informacji oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy, wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej dostępności cyfrowej: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Salezjańskich im. ks. Bosko w Łodzi

Adres: ul. Wodna 34, 90 - 046 Łódź

Otoczenie budynku szkoły:
 • Budynek Szkoły zlokalizowany w centralnej części miasta;
 • W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe;
 • Obiekt posiada własny parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Dostępność wejścia do budynku szkoły:
 • Budynek szkoły posiada 2 szerokie wejścia z czego 1 z poziomu gruntu. Obydwa wejścia od ul. Wodnej;
 • Składa się z 1 budynku;
 • Możliwy podjazd pod wejście do budynku sąsiedniego gdzie znajduje się winda zewnętrzna dla osób z niepełnosprawnością od strony wewnętrznego parkingu;
 • Przy 1 wejściu do budynku znajdują się schody. Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
Dostęp do informacji
 • Informacja wizualna oparta o zróżnicowaną kolorystykę widoczną wewnątrz i z zewnątrz;
 • System tablic i punktów informacyjnych nie dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.
Ewakuacja
 • Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny;
 • Pracownicy Szkoły nie zostali przeszkoleni z zakresu zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuacji.
Dostęp do informacji
 • W budynku znajdują się tablice informacyjne i znaki kierunkowe.
Komunikacja pozioma wewnątrz budynku
 • W budynku istnieją bariery poziome przestrzeni komunikacyjnej w postaci progów, stopni i drzwi.
 • Poziome ciągi komunikacyjne nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
Komunikacja pionowa wewnątrz budynku
 • W budynku istnieją bariery pionowe przestrzeni komunikacyjnej.
 • Przemieszczanie się między poziomami odbywa się za pomocą schodów.
 • Brak wind, podnośników i podjazdów.
 • Pionowe ciągi komunikacyjne nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. 
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
 • Do budynku można wejść z psem asystującym.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
 • W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Informacje Ogólne

W celu ułatwienia kontaktu osoby niepełnosprawnej z Dyrekcją Szkół Salezjańskich im. ks. Bosko w Łodzi, pomieszczenia obsługi znajdują się na parterze w budynku szkoły. Spotkania z Dyrekcją szkoły można uzgodnić telefonicznie pod numerem telefonu: +48 42 671 85 00. Można również taką prośbę przesłać drogą mailową na adres: [email protected].

Zarządzenie dotyczące wdrażania zasad dostępności w ZSS